+91 99021 55339 Admissions Department

VTU Rank Holders


  VISVESVARAYA TECHNOLOGICAL UNIVERSITY RANKS

SL.       NAME                                   YEAR             RANK

1           R N SOWMYA                      2009             1
2           P ARCHANA                         2009             10
3           M V ASHA                            2010              2
4           S N G ANIL KUMAR             2011              2
5           R S LALITHA                         2012              3
6           B NIRUPAMA                       2012              4
7           S N APOORVA JAIN             2013              1
8           P K KEERTHANA                  2014              1 
9           RASHMI D                            2015              6
10         TEJASWINI BN                     2015              6
11         ARUNA BHAT                       2016             6
12        VARSHA SRINIVAS              2017              1
13        ROHITH B                             2017              4
14        NAGARATHNA H                  2017             8
15       NETHRAVATHI S                    2017             9
16       VENKATESH C                        2017             10

Back to Top